Słownik pojęć badawczych

Przydatne

słownik

Badania rynku to dziedzina, w której wykorzystuje się różne narzędzia i techniki do zdobywania informacji o rynku, konsumentach i produktach. Pomaga to firmom w lepszym zrozumieniu swoich klientów, co w konsekwencji doprowadza do wzrostu zysków. Aby zrozumieć słowa i pojęcia używane w badaniach rynku, przyjrzyjmy się poniższemu słownikowi.

Respondent – to osoba lub grupa osób, która odpowiada na pytania w badaniach lub procesach prawnych.

 

Panelista – to osoba zaproszona do udziału w panelu dyskusyjnym lub badaniu marketingowym, w celu udzielenia opinii na określony temat.

 

SnowBall Sampling – to metoda zbierania próbki, w której uczestnicy rekomendują innych uczestników, tworząc kulę śnieżną.

 

Analiza rynku: Analiza rynku to proces zbierania i przetwarzania informacji dotyczących rynku, konsumentów i produktów, aby uzyskać ważne wnioski i wyciągnąć wnioski strategiczne.

 

Badania ilościowe: Badania ilościowe to badania rynku, które skupiają się na liczbach, danych i statystykach. Wykorzystuje się je głównie do badania preferencji konsumentów, a także w celu określenia, jakie produkty są najbardziej popularne.

 

Badania jakościowe: Badania jakościowe to badania rynku, które mają na celu zdobycie głębszego zrozumienia konsumentów, ich zachowań i opinii. Wykorzystuje się do tego wiele technik, w tym wywiady, ankiety i grupowe dyskusje.

 

Badania skuteczności: Badania skuteczności to badania mające na celu określenie, jak skuteczne są określone środki marketingowe i jakie są ich wyniki.

 

Badania użyteczności: Badania użyteczności to badania, które mają na celu ocenę, jak proste i skuteczne są produkty lub usługi.

 

Badania zasięgu: Badania zasięgu to badania, które służą do określenia, jak szeroki jest zasięg produktu lub usługi.

 

Badanie grup fokusowych: Badanie grup fokusowych to badania, w których uczestniczy mała grupa konsumentów, którzy są zaproszeni do udzielenia opinii na temat produktu lub usługi.

 

Badanie sondażowe: Badanie sondażowe to badania, w których wykorzystuje się ankiety, aby uzyskać szybkie i pouczające dane na temat konsumentów i ich preferencji.

 

Badanie wywiadu: Badanie wywiadu to badania, w których używa się wywiadów osobistych i grupowych, aby poznać opinie konsumentów na temat produktów lub usług.

 

Badanie wyceny: Badanie wyceny to badania, w których badacz wycenia wartość produktu lub usługi na podstawie opinii konsumentów.

 

Badanie wykorzystania: Badanie wykorzystania to badania, które służą do określenia, jak często i w jaki sposób konsumenci wykorzystują produkty lub usługi.

 

Big Data: Big Data to pojęcie odnoszące się do zbioru dużych zestawów danych, których wykorzystanie pozwala firmom lepiej zrozumieć swoich klientów.

 

Demografia: Demografia to dziedzina badań, która dotyczy populacji ludzkiej i jej struktury.

 

Desk research: Desk research to badania, które odbywają się przy użyciu dostępnych publicznie danych i informacji, takich jak raporty rynkowe i wywiady.

 

Fokusowe wywiady: Fokusowe wywiady to wywiady przeprowadzane z małą grupą respondentów, aby zdobyć głębsze zrozumienie ich opinii i preferencji. Kwestionariusz: Kwestionariusz to dokument stosowany w badaniach, który składa się z pytań dotyczących opinii respondentów na temat danego produktu lub usługi.

 

Optymalizacja konwersji: Optymalizacja konwersji to proces ulepszania stron internetowych w celu zwiększenia liczby odwiedzających i ich konwersji w klientów.

 

Panel respondentów: Panel respondentów to zarejestrowana grupa ludzi, którzy zostali zaproszeni do udziału w badaniach rynkowych.

 

Preferencje konsumentów: Preferencje konsumentów to preferencje dotyczące produktów i usług, które są ważne dla konsumentów.

 

Segmentacja rynku: Segmentacja rynku to proces dzielenia rynku na mniejsze grupy o podobnych preferencjach i potrzebach.

 

Trendy rynkowe: Trendy rynkowe to zmiany w preferencjach konsumentów i zachowaniach zakupowych, które mogą mieć wpływ na działania marketingowe firmy.

 

Usługi badawcze: Usługi badawcze to usługi świadczone przez firmy badawcze, które zajmują się zbieraniem, analizowaniem i wykorzystywaniem danych do tworzenia wniosków strategicznych.

 

Wywiad osobisty: Wywiad osobisty to wywiad, w którym respondent jest zapraszany do udzielenia odpowiedzi na określone pytania.

 

Wywiad telefoniczny: Wywiad telefoniczny to wywiad, w którym respondent jest zapraszany do udzielenia odpowiedzi na pytania przez telefon.

 

Wywiad z klientem: Wywiad z klientem to wywiad, w którym respondent jest zapraszany do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące jego doświadczeń z produktem lub usługą.

 

RFQ: to skrót od „Request for Quotation” czyli „Zapytanie ofertowe”. To formalny dokument pozwalający na pozyskanie ofert od potencjalnych dostawców.