Realizacja badań CAWI

Proces realizacji badania rynku i opinii publicznej metodą CAWI w firmie Fieldstat

Wyślij zapytanie ofertowe

Proces badawczy

1
RFQ
Kontakt oraz przekazanie briefu badawczego zawierającego filary metodologiczne.
arrow
2
Analiza
Budowa metodyki badawczej dopasowanej do projektu, realizacja szkolenia wśród ankieterów przed realizacją.
arrow
3
Fieldwork
Realizacja projektu zgodnie z wytycznymi w 20 stanowiskowym studio CATI w Bełchatowie.
arrow
4
Raport
Przygotowujemy dodatkowo płatny raport zawierający zebrane w czasie badania dane w formie wizualizacji, wykresów i diagramów
arrow
5
Prezentacja
Prezentujemy zebrane w raporcie dane (Przy wyborze opcji dodatkowej) oraz dokonujemy ich interpretacji
arrow
6
Dalsza współpraca
Realizujemy kolejne projekty i podejmujemy współpracę długoterminową jako niezależny dział realizacji badań

Określenie celów badania

Pierwszym etapem realizacji badania CAWI jest określenie celów badawczych. Należy zdefiniować, jakie informacje mają być pozyskane, jakie pytania zostaną zadane respondentom, a także jakie wnioski mają zostać wypracowane na podstawie zebranych danych.

Wybór próby badawczej

Następnie należy wybrać próbę badawczą, która będzie reprezentatywna dla populacji ogólnej. Wybór próby może być dokonany na podstawie dostępnych baz danych, takich jak bazy klientów czy rejestrów wyborców, lub za pomocą technik próbkowania, takich jak próbkowanie losowe czy warstwowe.

Opracowanie kwestionariusza

W kolejnym etapie opracowywany jest kwestionariusz ankiety, który powinien zawierać pytania związane z celami badania. Dobrze skonstruowany kwestionariusz powinien być jasny, zrozumiały i łatwy do wypełnienia przez respondentów. Należy również zadbać o odpowiednią formę prezentacji pytań, tak aby uczestnicy badania mogli łatwo i szybko udzielać odpowiedzi.

Programowanie ankiety online

Po opracowaniu kwestionariusza, należy przeprowadzić programowanie ankiety online. Programowanie ankiety następuje w zaawansowanym systemie teleinformatycznym, FieldStat posiada swój "Narodowy Panel Badawczy". Ważne jest, aby ankieta była responsywna, czyli dostosowana do różnych urządzeń, takich jak smartfony, tablety czy komputery.

Testowanie ankiety

Zanim ankieta zostanie wysłana do respondentów, należy ją przetestować. Testowanie ankiety pozwala na wykrycie ewentualnych błędów programowania, sprawdzenie funkcjonalności oraz ocenę, czy pytania są zrozumiałe i czy ankieta jest łatwa w obsłudze dla uczestników badania.

Rozpoczęcie zbierania danych

Po przeprowadzeniu testów i ewentualnym wprowadzeniu poprawek, można przystąpić do zbierania danych. Ankieta CAWI jest udostępniana respondentom za pomocą linków, które można wysłać za pośrednictwem e-maila, SMS-a, na stronach internetowych czy w mediach społecznościowych. Ważne jest, aby zachęcić uczestników do wypełnienia ankiety, np. poprzez informowanie o celu badania, gwarantowanie anonimowości czy oferowanie nagród lub innych bodźców.

Monitorowanie postępów badania

W trakcie realizacji badania CAWI, należy monitorować postępy w zbieraniu danych. Jest to szczególnie istotne w przypadku badań z ograniczonym czasem realizacji lub określoną liczbą respondentów. Monitorowanie pozwala na ocenę, czy proces przebiega zgodnie z planem, czy też należy wprowadzić korekty, np. zwiększyć próbę badawczą czy dostosować strategię komunikacji z respondentami.

Analiza danych

Po zebraniu danych, przystępuje się do ich analizy. W zależności od celów badania, może to obejmować analizę opisową, porównawczą czy eksploracyjną. Należy dokładnie przeanalizować zebrane informacje, aby móc wyciągnąć wnioski zgodne z założeniami badawczymi.

Prezentacja wyników

Ostatnim etapem realizacji badania CAWI jest opracowanie i prezentacja wyników. Wyniki powinny być przedstawione w sposób jasny i zrozumiały, uwzględniając założenia badawcze oraz wnioski płynące z analizy danych. W zależności od odbiorców, można opracować raporty pisemne, prezentacje multimedialne czy infografiki.

Podsumowanie

Realizacja badania CAWI obejmuje szereg etapów, od określenia celów badania, przez wybór próby, opracowanie kwestionariusza, programowanie ankiety online, testowanie, zbieranie danych, analizę wyników, aż po prezentację wyników. Stosowanie metody CAWI pozwala na szybkie i efektywne pozyskiwanie danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Aby jednak osiągnąć sukces, należy zwrócić uwagę na każdy etap procesu, dbając o jakość przygotowania ankiety, komunikacji z respondentami oraz analizy zebranych informacji.

Jakie pytania zadawać w ankiecie CAWI, aby uzyskać wartościowe informacje?

TAK

  • Precyzyjnie formułować pytania – pytania powinny być precyzyjne i jasne, aby respondent mógł na nie precyzyjnie odpowiedzieć. Powinny być one również krótkie i zwięzłe.
  • Używać skalowania – skalowanie to sposób zadawania pytań, w którym respondent musi ocenić dany produkt, usługę lub sytuację na skali od 1 do 10 lub od “zdecydowanie się zgadzam” do “zdecydowanie się nie zgadzam”. Skalowanie pozwala na uzyskanie dokładnych i wartościowych informacji na temat preferencji respondentów
  • Zadawać pytania konkretne i zrozumiałe dla respondenta

NIE

  • Unikać pytań otwartych – pytań otwartych powinno się używać tylko wtedy, gdy są one niezbędne do uzyskania konkretnych informacji. W większości przypadków lepiej jest używać pytań zamkniętych lub wielokrotnego wyboru.
  • Unikać pytań skrajnych – pytania skrajne są pytania, na które odpowiedź jest skrajnie pozytywna lub skrajnie negatywna. Powodują one zniekształcenia wyników i wprowadzają błędy w analizie.
  • Unikać pytań dwuznacznych – pytania dwuznaczne to pytania, które można interpretować na różne sposoby. Należy unikać takich pytań, aby uzyskać dokładne i wartościowe informacje od respondentów

Często zadawane pytania

Czy można personalizować ankiety CAWI?

Tak, ankiety CAWI można dostosowywać do indywidualnych potrzeb, używając różnych rodzajów pytań, multimediów i elementów interaktywnych.

Czy metoda CAWI jest bezpieczna?

Bezpieczeństwo zależy od platformy badawczej, ale większość z nich stosuje zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie danych czy zgodność z RODO.

Jak mogę zachęcić respondentów do wzięcia udziału w badaniu CAWI?

Można zastosować różne strategie, takie jak atrakcyjne zaproszenia, przystępne formułowanie pytań czy ewentualne oferowanie nagród/incentives.

Czy CAWI jest odpowiedni dla wszystkich grup respondentów?

Nie, CAWI jest najlepszy dla grup, które mają dostęp do internetu i są zaznajomione z technologią. Starsze osoby czy osoby bez dostępu do sieci mogą być trudniejsze do osiągnięcia.

Chcesz zrealizować projekt badawczy?

Przeprowadźmy razem projekt badawczy

dwie konsultantki cati oraz konsultant telefoniczny zajmują się realizacją badania rynku